Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

Algemene voorwaarden

1. WAT IS ZOEKIZ EN HOE KAN HET WORDEN GEBRUIKT?

1.1. WAT IS ZOEKIZ?

ZOEKIZ is een sociaal online platform dat aan diverse types van gebruikers de mogelijkheid biedt om items te publiceren of te zoeken. Items zijn bv evenementen, vacatures, vragen, aanbiedingen, enz.

Verder wordt ZOEKIZ ook ingezet voor het aansturen van aparte websites. Hierdoor kunnen items van het platform ook getoond worden op publieke websites. Dergelijke websites kunnen in het beheer en/of eigendom zijn van zowel 2BuildIT bvba als derden.

Dit platform wordt geëxploiteerd door ZOEKIZ. ZOEKIZ is een handelsbenaming en geregistreerd handelsmerk van 2BuildIT bvba - maatschappelijke zetel te Bredestraat 2/2, 2910 Essen - ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0503.905.102.

1.2. VOOR WIE?

Er bestaan 2 types gebruikers, namelijk de particuliere gebruikers en de professionele gebruikers.

Met particuliere gebruikers worden hier de gewone burgers bedoeld. Particuliere gebruikers van ZOEKIZ mogen het platform dan ook niet gebruiken voor het maken van reclame voor professionele doeleinden. Ook een verwijzing naar een gelijkaardig platform is niet toegelaten. Zowel de registratie op als het verder gebruik van het platform is gratis voor de particuliere gebruiker. Dit gratis lidmaatschap kan nooit automatisch omgezet worden naar een betalend lidmaatschap. ZOEKIZ heeft wel het recht om voor particuliere gebruikers extra betalende functionaliteiten toe te voegen. Je bent dan uiteraard vrij om te kiezen of je daar wel of niet gebruik van wenst te maken.

Met professionele gebruikers worden alle niet particuliere gebruikers bedoeld, bv zelfstandigen, bedrijven, gemeentebesturen, verenigingen, scholen, enz. Zowel de registratie op als het basisgebruik van het platform is gratis voor de professionele gebruikers. Sommige extra functionaliteiten zijn echter betalend, bv adverteren. 

Gezien je door gebruik te maken van ZOEKIZ akkoord gaat met alle algemene voorwaarden ben je ook akkoord dat je tijdens het gebruik ervan professionele advertenties, reclame en aankondigingen te zien gaat krijgen.

1.3. BEREIK

Aan de hand van je profiel wordt bepaald tot welke regio je behoort. ZOEKIZ heeft het recht om te allen tijde de omvang van jouw regio aan te passen indien dit de werking van het platform kan verbeteren.

Afhankelijk van het type item kan aangegeven worden of het enkel in eigen regio dient getoond te worden of in heel Vlaanderen*. Let wel, dit is enkel van toepassing binnen het platform zelf, gezien items ook kunnen getoond worden op publieke websites.

*Met Vlaanderen wordt het hele Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedoeld.

1.4. SOCIAAL

Binnen het platform hebben gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde items te reageren (de plaatser heeft per item de mogelijkheid deze optie uit te schakelen) en onderling berichten uit te wisselen. Opgelet, ZOEKIZ is geen discussieplatform! Reacties die niets met het item te maken hebben, zijn dan ook niet toegelaten.

2. JE REGISTRATIE OP ZOEKIZ

2.1. WIE KAN ZICH REGISTREREN?

Je moet minimum 16 jaar oud zijn om het platform te mogen gebruiken. Ben je jonger dan 16 jaar en je hebt je toch geregistreerd, dan heeft ZOEKIZ het recht om je registratie ongedaan te maken. ZOEKIZ kan echter op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden indien mensen jonger dan 16 jaar op het platform registreren en/of hiervan gebruik maken. Overige minderjarige gebruikers van het platform dienen hiervoor toestemming te hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Per persoon of onderneming is slechts één registratie toegestaan. Een onderneming met exploitatiezetels in diverse gemeenten of steden kan per exploitatiezetel één registratie aanvragen.

Opgave van een valse naam, foutief adres of foutief e-mailadres heeft weigering of verwijdering tot gevolg. Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van je gegevens.

2.2. WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN JE REGISTRATIE?

Door te registreren ben je expliciet akkoord gegaan met alle algemene voorwaarden alsook de voorwaarden omtrent privacy en databeleid.

ZOEKIZ behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, alsook het platform zelf te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De voorwaarden zijn altijd te raadplegen via het platform of de website en kunnen te allen tijde opgevraagd worden.

Bij verdachte pogingen tot registratie heeft ZOEKIZ het recht dit door te geven aan de bevoegde autoriteiten.

ZOEKIZ is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de correctheid van (persoons)gegevens ingegeven door zijn gebruikers.

Je kan te allen tijde zelf je gegevens bekijken of aanpassen via je profielpagina. Indien je je lidmaatschap wil stopzetten, kan je dit doen door het kenbaar te maken via een e-mail naar [email protected].

Je lidmaatschap is persoonlijk en wordt door ZOEKIZ nooit overgedragen naar andere partijen. Je bent echter zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je logingegevens. ZOEKIZ kan nooit verantwoordelijk gesteld worden indien iemand anders met jouw gegevens registreert en/of inlogt en actief is op het platform. Opzegging door jezelf of ZOEKIZ geeft je geen recht op enige vergoeding.

De gebruiker moet ZOEKIZ onmiddellijk verwittigen bij elk vermoeden van misbruik van zijn gegevens.

ZOEKIZ kan te allen tijde registraties weigeren of ongedaan maken zonder daarvoor vooraf een verwittiging te geven. Een beëindiging van je lidmaatschap geeft ZOEKIZ eveneens het recht om al jouw data van het platform te verwijderen. Na een dergelijke beëindiging of opschorting kan je niet opnieuw registreren of onze diensten gebruiken, tenzij je bericht krijgt dat de opschorting werd opgeheven.

Je gaat ermee akkoord dat ZOEKIZ je belangrijke meldingen kan sturen m.b.t. het gebruik van het platform..

Via links verwijst ZOEKIZ naar andere websites. De eigenaars/beheerders van deze andere websites dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de veiligheid, wettigheid en geldigheid van de inhoud op hun website. Ook is ZOEKIZ niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en databeveiligingsbeleid van deze websites van derden. Het bezoek en gebruik van deze websites gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

3. HET GEBRUIK VAN ZOEKIZ

3.1. DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEREGISTREERDE GEBRUIKER

De inhoud van een item (zowel de omschrijving als de foto’s), reacties onder items van anderen of jezelf en de inhoud van berichten naar andere gebruikers valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de plaatser hiervan. ZOEKIZ kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige financiële, morele of andere schade die volgt uit het gebruik van dit platform. Het gebruik van ZOEKIZ is volledig op eigen risico.

Elke geregistreerde gebruiker van ZOEKIZ wordt geacht op de hoogte te zijn van de wetgeving omtrent de inhoud van zijn of haar item, reacties of berichten en draagt hiervoor zelf de volle verantwoordelijkheid.

Aanstootgevende teksten of foto’s die kwetsend kunnen zijn voor personen of groepen alsook zaken die ingaan tegen goed gedrag en zeden worden niet aanvaard op ZOEKIZ.

ZOEKIZ kan niet garanderen dat de producten of diensten die door gebruikers op het platform worden aangeboden voldoen aan alle verwachtingen van de afnemer / koper.

ZOEKIZ heeft het recht, maar niet de plicht om de gebruikers en hun items, reacties of berichten te controleren. De gebruiker draagt echter zelf de volledige verantwoordelijkheid over alle inhoud die geplaatst wordt onder zijn gebruikersprofiel.

ZOEKIZ is nooit partij of op welke manier dan ook betrokken bij overeenkomsten die tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en derden tot stand komen. ZOEKIZ is nooit betrokken bij de koop- en verkooptransacties en de afhandeling ervan. Deze zullen steeds buiten het platform om plaatsvinden. De gebruikers dienen onderlinge geschillen of geschillen met derden daarom altijd op te lossen buiten het ZOEKIZ platform om.

De gebruiker is verplicht om het platform op een dusdanige manier te gebruiken welke de servers van ZOEKIZ niet belemmert.

Indien ZOEKIZ één of meer bepalingen van de gebruiksvoorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid. Indien één of meer bepalingen van de gebruiksvoorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

3.2. BESTELLINGEN

Alle bestellingen dienen te gebeuren via de bestelpagina op het platform. Bij het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met alle algemene voorwaarden van ZOEKIZ.

Bestellingen kunnen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden van zodra ze definitief door de gebruiker bevestigd werden.

Een professionele gebruiker kan enkel credits aankopen die voor zijn type account in aanmerking komen.

Eventuele toegekende kortingen zijn enkel van toepassing op de desbetreffende bestelling en geven niet automatisch recht op een korting bij latere bestellingen.

Na elke bestelling zal een factuur opgemaakt worden. Deze factuur dient voldaan te worden voordat de bestelde credits gebruikt kunnen worden.

ZOEKIZ behoudt zich het recht voor om indien nodig bestellingen te weigeren of te annuleren.

Alle prijzen vermeld op het platform zijn steeds exclusief btw, tenzij anders aangegeven. ZOEKIZ heeft het recht deze prijzen te allen tijde aan te passen.

3.3. BETALINGEN

Het basis gebruik van ZOEKIZ is steeds gratis, echter heeft ZOEKIZ het recht om extra functionaliteiten aan te bieden tegen betaling (bv advertenties). Dergelijke betalende extra’s zijn enkel beschikbaar voor bepaalde (types van) gebruikers en kunnen in dat geval steeds via de webshop bekeken en besteld worden, welke bereikbaar is via het "winkelkarretje".

De voorwaarden van ZOEKIZ hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Facturen worden steeds per e-mail verstuurd.

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd indien die niet binnen 8 kalenderdagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent.

De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Na creditering op de rekening van ZOEKIZ zal de klant hiervan verwittigd worden en zijn credits kunnen gebruiken. Enige vertraging (al dan niet door overmacht) op het actief zetten van zijn credits, geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Elke betwisting wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren.

3.4. HET INSTUREN VAN EEN ITEM

Het is niet toegestaan om items te plaatsen via een geautomatiseerd systeem tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd.

ZOEKIZ mag zelf een limiet plaatsen op het aantal items per gebruiker per periode. Dit aantal en deze periode kan te allen tijde door ZOEKIZ aangepast worden.

Het is niet toegestaan om items namens of in opdracht van derden te plaatsen tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd.

ZOEKIZ heeft te allen tijde het recht bepaalde items te verwijderen van het platform en dit zonder voorafgaande verwittiging. Verbruikte credits kunnen in dit geval op geen enkele manier teruggevorderd worden.

Als je een item op ZOEKIZ plaatst, geef je ZOEKIZ de toestemming om de inhoud en/of foto’s van je item te gebruiken voor communicatie en marketing omtrent het platform, bv. via een website, social media, nieuwsbrief, … 
Alle items kunnen ook getoond worden op publieke websites welke in het beheer en/of eigendom zijn van 2BuildIT bvba of derden.
De plaatser van het item blijft in alle gevallen verantwoordelijk wanneer er ingegaan werd tegen de rechten die op de foto zouden rusten.

Het is niet toegestaan om een professioneel item van gelijk welke aard in te sturen via een particulier account en vice versa! Indien ZOEKIZ melding krijgt van dergelijk misbruik heeft ZOEKIZ het recht het account met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande mededeling te blokkeren.

3.4.1. DE INHOUD VAN EEN ITEM

Onderstaande goederen of diensten mogen niet geplaatst worden. Ze mogen dus niet ingestuurd worden als item en er mag ook geen enkele verwijzing naar zijn in reacties onder items of in een bericht naar een andere gebruiker van het platform. Het betreft zowel goederen als diensten die bij wet verboden zijn, alsook goederen of diensten die ZOEKIZ zelf niet toestaat.

 • aandelen, effecten en andere waardepapieren
 • aanstootgevend materiaal
 • abonnementen al dan niet op naam, ingestuurd via een particulier account
 • bedelen of andere onredelijke manieren om iets te bekomen (geld, voedsel, enz)
 • beledigingen, bedreigingen of provocaties
 • beschermde diersoorten of onderdelen ervan
 • beschermde plantensoorten of onderdelen ervan
 • bont
 • berichten van godsdienstige aard
 • berichten van politieke aard
 • contactadvertenties van welke aard dan ook
 • defecte artikelen tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is in het item
 • diensten van helderzienden, astrologie, tarot en mediums
 • discriminatie op grond van politieke voorkeur, ras, geslacht, geaardheid, nationaliteit of godsdienst
 • domicilieadressen
 • drank met een alcoholpercentage van meer dan 15%, ingestuurd via een particulier account
 • drugs
 • geldspelletjes, gokspelen, loterijen, prijsvragen, weddenschappen of piramidespelen
 • gestolen goederen
 • gevaarlijke stoffen
 • inbreuken op privacy, intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van ZOEKIZ, gebruikers van het platform of derden
 • items bedoeld als grap of om iemand lastig te vallen
 • items met een betalend telefoonnummer
 • items of berichten die de werking van het platform onredelijk belasten of verstoren
 • kettingbrieven
 • klantenkaarten al dan niet op naam
 • kopieën van muziek, films of software
 • legitimatiebewijzen
 • leningen, spaarsystemen, beleggingen of verzekeringen tenzij uitdrukkelijk toestemming werd verleend door ZOEKIZ
 • medische voorschriften
 • medicijnen, vitamines of voedingssupplementen
 • mensenhandel
 • namaakartikelen
 • onjuistheden en misleidingen
 • oproepen tot oproer of terrorisme
 • persoonsgegevens van derden
 • plegen of bevorderen van illegale activiteiten
 • pornografische/erotische materialen of diensten (prostitutie- of escortdiensten) en alles wat in strijd is met de openbare orde en goede zeden
 • producten aangeboden door consulenten en organisatoren van homeparty's, ingestuurd via een particulier account
 • reclame voor of verwijzingen naar gelijkaardige platformen
 • seksuele intimidatie
 • stockverkopen, ingestuurd via een particulier account
 • spam
 • tabakswaren
 • tickets mogen enkel verkocht worden indien de verkoopsvoorwaarden van de oorspronkelijke ticketverkoper gevolgd worden
 • virussen of eender welke andere vorm van code/software die schade kan berokkenen aan ZOEKIZ, zijn gebruikers of aan derden.
 • vertrouwelijk of gevoelig materiaal
 • voeding waarvan de verpakking reeds geopend is of waarvan de vervaldatum verstreken is
 • wapens
 • zwartwerk
Deze lijst is niet limitatief en wordt aangevuld met alle goederen en diensten die bij wet verboden zijn. ZOEKIZ heeft het recht om deze bovenstaande lijst te allen tijde aan te passen of aan te vullen.

Je bent als gebruiker van het platform zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde producten of diensten wettelijk is toegestaan. ZOEKIZ kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen omtrent de inhoud van ingestuurde items of uitspraken in reacties onder items of uitspraken in berichten tussen gebruikers onderling.

Het is niet toegestaan een e-mailadres of URL op te nemen in de titel van een item.

Handel in dieren

Met het oog op het dierenwelzijn zijn er wettelijke regels voor het kweken en verhandelen van dieren. Je mag een dier dus niet zomaar verkopen of weggeven. Zorg er dus voor goed op de hoogte te zijn van deze wetgeving alvorens een dier aan te bieden of te vragen op ZOEKIZ.

Voor het weggeven of verkopen van honden en katten bestaat een speciale regeling. Wil je je kat of hond weggeven of verkopen of heb je maximum 2 nestjes per jaar dan moet je de regels volgen van een occasionele kweker en heb je dus geen erkenning nodig. Occasionele kwekers mogen alleen advertenties plaatsen in gespecialiseerde media. Gezien ZOEKIZ géén gespecialiseerde media is, kan je hier in dit geval geen item plaatsen! Als je meer dan 2 nesten katten of honden per jaar fokt, dan wordt je beschouwd als kweker en moet je erkenning aanvragen. Je bent verplicht dit erkenningsnummer bij elk item op ZOEKIZ te vermelden!

Er zijn 3 categorieën erkende kwekers:

 • Hobbykweker (3 tot 10 nesten per jaar):
  wordt door ZOEKIZ verder als particulier aanzien en kan dus enkel onder dat gebruikerstype zijn item insturen.
 • Professionele kweker (meer dan 10 nesten):
  wordt door ZOEKIZ als professionele gebruiker aanzien en kan dus enkel onder dat gebruikerstype zijn item insturen.
 • Kweker-handelaar (meer dan 10 nesten):
  wordt door ZOEKIZ als professionele gebruiker aanzien en kan dus enkel onder dat gebruikerstype zijn item insturen.

Ook hier geldt dat ZOEKIZ, indien er een vermoeden is van onwettige praktijken, het recht heeft om dergelijke items te verwijderen zonder voorafgaande verwittiging. ZOEKIZ kan ook in dit geval (items i.v.m. het te koop of gratis aanbieden van dieren of het vragen naar dieren) op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van het item, de plaatser draagt de volledige verantwoordelijkheid.

3.4.2. INSTUREN VAN BEELDMATERIAAL

Het beeldmateriaal dat aan items wordt toegevoegd, moet duidelijk betrekking hebben op het item zelf. Beeldmateriaal met personen op waarvan het gezicht zichtbaar is, is niet toegelaten, tenzij het om beeldmateriaal van jezelf gaat of indien je daartoe toestemming verkregen hebt van de betrokken personen.

Zorg ervoor dat je enkel beeldmateriaal gebruikt dat je zelf gemaakt hebt. Doe je dat niet, wees je er dan van bewust dat vrijwel alle foto’s, filmpjes en afbeeldingen die je op internet kan vinden auteursrechtelijk beschermd zijn. Als je toch beeldmateriaal gebruikt dat auteursrechtelijk beschermd is, riskeer je flinke boetes. Je draagt als gebruiker zelf de volle verantwoordelijkheid voor het beeldmateriaal dat je op ZOEKIZ plaatst. Het is voor ZOEKIZ onmogelijk om na te gaan of het om beeldmateriaal van andere personen gaat, dan wel om beeldmateriaal dat auteursrechtelijk beschermd is. Daarom kan ZOEKIZ op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

3.5. HET BEHEER VAN EEN ITEM

Wanneer het item niet meer van toepassing is, moet je het zelf van het platform verwijderen. Na een bepaalde periode kunnen items ook automatisch door ZOEKIZ verwijderd worden ongeacht of deze nog van toepassing zijn of niet. Deze periode is niet bindend en kan in de toekomst door ZOEKIZ aangepast worden. Als je wil kan je daarna het item opnieuw insturen.

Het is niet toegestaan om eenzelfde item meerdere keren in te sturen, zodat er op hetzelfde moment 2 of meerdere keren hetzelfde item op het platform staat.

Indien een item om welke reden dan ook (verlopen plaatsingstermijn, niet meer van toepassing, …) verwijderd wordt, zullen de bijhorende reacties ook verwijderd worden.

3.6. REAGEREN ONDER EEN ITEM EN ONDERLINGE BERICHTEN

Het is niet toegestaan dat een gebruiker onder het item van een andere gebruiker op zijn beurt een artikel of dienst aanbiedt. Wil je iets aanbieden dan stuur je daarvoor zelf een nieuw item in. Een gebruiker mag dus geen reclame maken voor producten, diensten, evenementen of vacatures in een reactie onder een item van een andere (professionele of particuliere) gebruiker tenzij het om een duidelijke vraag gaat. Ook het sturen van ongevraagde reclame naar andere gebruikers is niet toegestaan.

Een bod op een product of dienst uit een item is niet bindend. De plaatser van het item is niet verplicht een redelijk bod te aanvaarden. Indien een bod door de plaatser wordt aanvaard, verplicht dit de bieder niet tot aankoop. Het is niet toegestaan om biedingen bij items te plaatsen met als enig doel het biedingsproces te verstoren. Gezien elke gebruiker het recht heeft zijn item ook via andere kanalen te verspreiden, is het steeds mogelijk dat ook de biedingen of communicatie omtrent een item op de diverse kanalen elkaar kruisen. Dit laatste kan soms voor verwarring zorgen. Daarom wordt aan elke gebruiker gevraagd om de zaken eerlijk en beleefd te laten verlopen.

3.7. MISBRUIK MELDEN

Onder misbruik wordt verstaan: alle handelingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of met de algemene voorwaarden van ZOEKIZ.

Elke gebruiker kan misbruik melden via een speciale meldknop die bij elk item staat. Deze meldknop kan gebruikt worden aangaande het item zelf maar kan ook verwijzen naar reacties onder een item of berichten tussen de gebruikers onderling (indien deze verstuurd worden naar aanleiding van desbetreffend item). Is het melden van misbruik via de meldknop om één of andere reden niet mogelijk, dan kan u ZOEKIZ altijd contacteren via de andere kanalen zoals aangegeven in de contactinformatie.

ZOEKIZ zal trachten op een gepaste en eerlijke manier hier gevolg aan te geven, maar is dit niet verplicht en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van een item of de reactie of bericht van een gebruiker van het platform.

Mocht je slachtoffer geworden zijn van oplichting, dan wordt aangeraden om zo snel mogelijk klacht in te dienen bij de politie en meld het ook steeds aan ZOEKIZ! Zo kan getracht worden het platform vrij te houden van oplichterij en andere vormen van misbruik.

Wanneer ZOEKIZ het vermoeden heeft dat er illegale activiteiten op het platform plaatsvinden, kan dit gerapporteerd worden aan de bevoegde autoriteiten.

Bij elke mogelijke vorm van misbruik heeft ZOEKIZ het recht de nodige sancties te nemen ten aanzien van de gebruiker die de inbreuk pleegde.

4. BESCHIKBAARHEID, ONDERHOUD EN STORINGEN

ZOEKIZ verleent geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot het platform.

ZOEKIZ behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling het platform of delen ervan te kunnen wijzigen of te beëindigen.

Bij technische storingen (zoals het niet beschikbaar zijn van het platform of een gedeelte ervan), problemen met betrekking tot de hosting van het platform, algemene internetproblemen, uitval van de elektriciteit, hacking, virussen, illegale praktijken toegepast op het platform,storingen in het datacenter of aan servers, kabelbreuken in de verbindingen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen, ziekte of ongeval, terreur, storingen aan de apparatuur van ZOEKIZ, of bij andere gevallen van overmacht of welke andere onvoorziene vorm van storingen ook, is ZOEKIZ niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door bijvoorbeeld het niet kunnen tonen van items, de mogelijkheid niet te kunnen reageren op een item of de onmogelijkheid van het sturen van berichten tussen de gebruikers onderling, enz. Indien er alsnog een recht ontstaat tot terugbetaling voor geleden schade zal dit bedrag nooit groter kunnen zijn dan de totale waarde van de op dat moment actieve credits.

ZOEKIZ behoudt zich het recht voor om het platform zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten indien zou blijken dat er problemen zouden zijn met de veiligheid en bijgevolg potentieel dan wel effectief andere producten of diensten of de infrastructuur waarop deze gehost worden, in gevaar brengen.

ZOEKIZ zal zich inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van het platform zo groot mogelijk te laten zijn en zal eventuele storingen naar best vermogen trachten te (laten) verhelpen, doch kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij het niet behalen van deze doelstellingen.

De gebruikers zullen geen gebruik kunnen maken van het platform wanneer er onderhoudswerken worden uitgevoerd. ZOEKIZ zal proberen dergelijke onderhoudswerken plaats te laten vinden op tijdstippen waarvan verondersteld wordt dat de gebruiker er de minste hinder van zal ondervinden, echter kan dit niet gegarandeerd worden. ZOEKIZ kan dan ook in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade van welke aard dan ook die een gevolg is van de onderhoudswerken.

ZOEKIZ is met het oog op behoud en/of verbetering van de kwaliteit en/of veiligheid van het platform gerechtigd haar dienstverlening aan te passen.

ZOEKIZ geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie omtrent het correct werken van het platform in gelijk welke soft- en/of hardware configuratie.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

Iedere gebruiker die inhoud op het platform plaatst is verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten die hier op rusten. De gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk zijn op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

Indien de gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten, kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan ZOEKIZ. Alle eventuele gevolgen hiervan zijn dus volledig voor rekening van de gebruiker.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en ZOEKIZ en op alle geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elke betwisting wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren. Deze tekst is eigendom van ZOEKIZ en mag noch geheel noch gedeeltelijk gekopiëerd worden.
Laatst bijgewerkt op 01/03/2019

Partners

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®